Sisekord

Saku Valla Kultuurikeskuse külastaja sisekorraeeskiri


• Saku Valla Kultuurikeskuses on videovalvesüsteem(va Kiisa);
• Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele;
• Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks;

Külastaja on kohustatud:
• Sündmusel osaledes esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni;
• Sündmuse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni;
• Järgima sündmuse korraldaja nõudmisi koheselt;
• Andma üleriided riietehoidu. Kultuurikeskus ei vastuta riietehoidu jäetud esemete eest.(va Saku);
• Hoidma alles riietehoiu numbri. Numbri kaotamisel tasuda 5€(va Saku);
• Hoidma puhtust ja korda ning panema prügi selleks ettenähtud kohtadesse;
• Huvi- ja ringitegevustes, kultuurikeskuse ruumides korraldatavatel sündmustel osalemisel käituda arvestatavalt ja austavalt teiste hoones viibijate suhtes.

Külastajal on keelatud:
• Suitsetamine Saku Valla Kultuurikeskuse ruumides;
• Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega;
• Sisenemine alkoholi-või narkojoobes;
• Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine;
• Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimesi liikumisel saalis (välja arvatud invatoolid);
• Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes;
• Ilma loata filmimine ja pildistamine;
• Omavoliline reklaamitegevus;
• Igasugune üritust häiriv tegevus või selle soodustamine;
• Siseneda omavoliliselt personalile mõeldud ruumidesse või lavale;
• Maja ja kultuurikeskusele kuuluva inventari rikkumine, määrimine ja hävitamine;
• Siseneda kultuurikeskuse ruumidesse rulluiskude, rula, jääraudade või muu põrandat kahjustavate vahenditega.

Saku Valla Kultuurikeskuse töötajatel on õigus:
• Nõuda vanusepiiranguga ürituste ja filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti;
• Mitte müüa sündmusele pileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele;
• Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele;
• Keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud sisekorda;
• Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kultuurikeskuse töötaja poolt välja piletiraha tagastamata;
• Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada;
• Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest vastavalt vara maksumusele või taastamise turuväärtusele;
• Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.