Põhimäärus

Väljaandja: Saku Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 05.07.2019, 17

pdf dokument


Saku Valla Kultuurikeskuse põhimäärus


Vastu võetud 20.06.2019 nr 8
jõustumine 01.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Saku Valla Kultuurikeskuse (edaspidi kultuurikeskus) eesmärgid ja ülesanded,
juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused, aruandluse ja järelevalve kord ning nõukogu tegevuse
põhimõtted.

§ 2. Nimi, asukoht ja tegevuspiirkond
(1) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on Saku Valla Kultuurikeskus.
(2) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Saku valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.
(3) Kultuurikeskus osutab teenuseid Kiisa alevikus, Kurtna tee 8 ja Saku alevikus Teaduse 1 hoone ruumides.

§ 3. Õiguslik seisund
(1) Kultuurikeskus on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Kultuurikeskus
registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.
(2) Kultuurikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
(3) Kultuurikeskus omab tööandja õigusi. Kultuurikeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab
kultuurikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.
(4) Kultuurikeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 4. Sümboolika
Kultuurikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5. Asjaajamise alused
(1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.
(2) Kultuurikeskuse asjaajamise korra kehtestab juhataja.

§ 6. Arengukava
(1) Kultuurikeskus koostab vähemalt kolmeks aastaks arengukava ja igaks aastaks tegevuskava.
(2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused esitab juhataja enne vallavalitsusele esitamist arvamuse
andmiseks nõukogule.
(3) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 7. Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk
Kultuurikeskuse tegevuse eesmärgiks on:
1) luua tingimused ja võimalused huvitegevuseks;
2) korraldada ja vahendada kultuuriteenust;
3) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
4) edendada paikkondlikku kultuuri;
5) vahendada professionaalset kultuuri.

§ 8. Kultuurikeskuse ülesanded
(1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
1) kontsertide, etenduste, näituste, rahvapidude, riiklike tähtpäevade tähistamise ja valla kultuurisündmuste korraldamine või nende korraldamisele kaasaaitamine;
2) lastele, noortele ja täiskasvanutele huvitegevuste kaudu võimaluste pakkumine loovaks ja arendavaks tegevuseks ning sisukaks vaba aja veetmiseks;
3) huvialaringide töö korraldamine;
4) festivalide, seminaride, kursuste, konverentside ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
5) rahvakultuuri ja paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine;
6) kultuurialasele koostööle kaasaaitamine koostöös vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, vallavalitsuse hallatavate asutuste ja äriühingutega;
7) valla eripära ja ajaloo propageerimine;
8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
10) valla esindussündmuste korraldamine koostöös teiste hallatavate asutustega.

(2) Kultuurikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus teha seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid ning osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

§ 9. Kultuurikeskuse juhataja
(1) Kultuurikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi
kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

(2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(3) Juhataja:
1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmise, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
2) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud kultuurikeskuse kulude ja investeeringute eelarve koostamiseks vastavalt Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korrale;
3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
4) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab lepingud kultuurikeskuse töötajatega;
6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
8) kehtestab kultuurikeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab arhiveerimisele kuuluvad dokumendid üle arhiivile;
9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
11) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
12) on aruandekohustuslik kultuurikeskuse nõukogu ja vallavalitsuse ees;
13) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

(4) Juhatajat asendab vallavanema määratud isik.

§ 10. Kultuurikeskuse nõukogu
(1) Kultuurikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on kultuurikeskuse juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on ettepanekute tegemine kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks, kultuurikeskuse tööle hinnangu andmine ja muude keskuse tegevust puudutavate oluliste tegevuste kavandamiseks ettepanekute tegemine.

(2) Nõukogu on kuni viieliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogusse nimetatakse vallavolikogu esindaja.

(3) Nõukogu volitused kestavad kolm aastat. Nõukogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt liikme kirjaliku avalduse alusel ja liikme tagasikutsumisel.

(4) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab nõukogu esimees.

(5) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aastas.

(6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku kultuurikeskuse juhataja. Kultuurikeskuse juhataja võib vajadusel nõuda
nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

(7) Nõukogu pädevuses on:
1) ettepanekute tegemine kõigis kultuurikeskuse tööd ja arengut puudutavates küsimustes;
2) ettepanekute tegemine kultuurikeskusega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
3) kultuurikeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate
ettepanekute tegemine kultuurikeskuse juhatajale ja vallavalitsusele;
4) kultuurikeskuse eelarve eelnõu ja tegevusplaani läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;
5) kultuurikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise kohta arvamuse avaldamine;
6) kultuurikeskuse arengukava eelnõu läbivaatamine ning arvamuse avaldamine.

(8) Kultuurikeskuse juhataja võib osaleda sõnaõigusega nõukogu töös.

§ 11. Kultuurikeskuse vara, eelarve ja finantseerimine
(1) Kultuurikeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Kultuurikeskuse vara on Saku valla omand.
(2) Kultuurikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise korrale.
(3) Kultuurikeskust finantseeritakse valla eelarvest.
(4) Volikogu võtab vastu valla eelarve, mille koosseisus on kultuurikeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub kultuurikeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ehk omatulu.
(5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 12. Aruandlus ja järelevalve
(1) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.
(2) Teenistusliku järelevalvet kultuurikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 13. Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine
Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 14. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 17. märtsi 2016. a määrus nr 7 „Saku Huvikeskuse põhimäärus“ ja Saku Vallakogu 21.aprilli 2016. a määrus nr 15 „Kiisa Rahvamaja põhimäärus“.

(2) Määrus jõustub 1. augustil 2019. a.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees